top of page
IMG_5873
IMG_5872
IMG_5857
IMG_5860
IMG_5874

BARCELONA

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL CENTRE SANT PERE APÒSTOL

Any del projecte: octubre 2013

Final d'obra: març 2014

UBICACIÓ

Carrer de Sant Pere més Alt, 25

Barcelona, Espanya

ALTRES COL·LABORADORS

Josep Maria Rovira, arquitecte.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Per a la rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Sant Pere més Alt 25 es va actuar a partir de la primera planta, deixant per a una fase posterior l’arranjament de la planta baixa en funció de la reforma d’aquest edifici. També es preveia per a la fase posterior la substitució de les fusteries de les tres plantes pis.

 

Per a la realització dels treballs es va muntar una bastida tubular metàl·lica fixa. Un cop instal·lada la bastida es van realitzar els treballs d’enderroc de llosanes, mantenint-ne els elements estructurals que es trobaven en bon estat. Es van extreure els fulls i bastiments de les persianes de llibret, i es van arrencar els elements metàl·lics ancorats al mur que estaven en mal estat. Finalment es va repicar l’arrebossat de morter de calç amb mitjans manuals i es va realitzar un sanejament de la totalitat de la superfície amb especial atenció a les juntes de l’obra.

 

Es preveia deixar les llosanes amb la solució constructiva i formal original. Per tant, es van reparar les llosanes dels balcons aprofitant els perfils metàl·lics en bon estat i reposant els que s’havien extret prèviament. Els que es van poder aprofitar es van respatllar i es van netejar, i es van protegir amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. Es van refer les llosanes amb material ceràmic, inclòs enrajolat inferior i enrajolat superior.

 

Es van reparar les esquerdes i es va refer la cornisa, impermeabilitzant-la superiorment i col·locant peces ceràmiques amb trencaaigües a les vores. Es va col·locar també una peça ceràmica de coronament del mur de façana amb trencaaigües a ambdues bandes. Es van netejar i reposar el volum dels trams o peces malmeses dels marcs de pedra de les obertures.

 

Es va revestir de nou el mur de façana amb estucat de tres capes: la primera capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm. de gruix amb acabat raspat, la segona capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 i 5 mm. de gruix i la tercera capa amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm. de gruix amb acabat lliscat.

 

Es va fer un arranjament general de les balconeres existents, amb fregat de la fusta i pintat posterior amb dues capes d’esmalt sintètic. Als elements metàl·lics i baranes es va fer un fregat d’òxid, neteja i repintat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d’emprimació antioxidant i dues d’acabat. Finalment a façana es van col·locar les dues persianes de les balconeres de planta primera.

 

D’altra banda es va preveure la substitució de l’actual sistema de subministrament d’aigua d’aforament per la connexió a la xarxa pública d’aigua corrent, amb l’enderroc dels conductes i els dipòsits d’acumulació situats a la coberta de l’edifici. Al marge de la nova escomesa i del traçat nou de la xarxa, va caldre disposar reguladors de pressió en les connexions amb la xarxa existent per evitar fuites per sobrepressió.

 

Paral·lament als treballs de retirada dels dipòsits, es van executar els relatius a reparacions puntuals dels coberts de teula malmesos dels volums construïts al terrat de l’edifici, així com actuacions destinades a millorar la impermeabilització del mateix en paviment i minvells.

bottom of page