top of page
01
02
03
04
05
06
07

LA SECUITA - TARRAGONA

REPARACIÓ A L’ANTIC EDIFICI DEL CEIP GUILLEM DE CLARAMUNT

- PRIMERA FASE: estiu 2017

- SEGONA FASE: hivern 2017

- TERCERA FASE: estiu 2018

UBICACIÓ

Carretera de Vallmoll, s/n, 43765,

La Secuita, Tarragona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Departament d’Ensenyament es proposa a realitzar les actuacions necessàries per a resoldre les patologies que afecten aquest centre escolar en el seu antic edifici d’aules. Per a aquest fi, va encarregar l’estudi de patologies a Seguí Arquitectura SLP el gener de 2016, que conclouen que l’edifici està recolza en la capa superficial d’argiles plàstiques expansives.

Degut a la configuració de la fonamentació original de l’edifici, les tensions que transmeten al terreny són inferiors a la pressió d’inflament, de tal manera que l’edifici és susceptible a patir moviments deguts a canvis d’humitat del terreny.

 

La construcció original presentava una certa rigidesa que permetia limitar els moviments diferencials fins a fer-los admissibles per l’edificació. Amb les obres d’ampliació efectuades en l’edifici (connexió amb l’edifici d’ampliació, escala exterior i volum de l’aula de plàstica), es veuen modificades les condicions inicials de l’edifici, afectant a la seva rigidesa i comportament en front als moviments del terreny, originant així diverses patologies en els punts d’unió entre la part nova i l’antiga. Les majors lesions es detecten principalment en la zona perimetral que és la més exposada a les variacions d’humitat del terreny (inflament i retracció d’aquest).

 

Davant d’aquesta situació es planteja que a més de reparar les lesions observades, s’ha de plantejar una solució que eviti els moviments de la fonamentació original ja que aquests moviments són incompatibles amb les construccions realitzades posteriorment, tant la connexió amb l’edifici nou, com l’escala exterior com el volum de l’aula de plàstica.

 

En el projecte es proposa una actuació efectiva per evitar futurs moviments per expansió/retracció de les argiles amb la injecció de resines expansives de poliuretà.  Aquests treballs de consolidació del terreny aconsegueixen reduir la permeabilitat de les argiles aconseguit que l’aigua no penetri pels seus intersticis evitant-ne l’alteració per l’acció de la humitat.

 

El projecte consistirà, doncs, en impermeabilitzar les argiles, executar la desconnexió amb l’escola nova i l’escala interior per l’altra i finalment a reparar els desperfectes i lesions diverses que presenta actualment l’edifici, i caldrà executar-ho en tres fases:

 

FASE 1 (estiu 2017):

- Execució de l’assaig d’injecció de resines i caracterització de resultats

- Desvincular constructivament la connexió amb l’ampliació de l’escola

- Desvincular constructivament la connexió amb l’escala exterior

- Reparació de ràfecs i substitució de teules de coberta

 

FASE 2 (vacances escolars Nadal 2017-18):

- Injeccions de resines expansives de poliuretà sota fonaments de l’edifici

 

FASE 3 (estiu 2018):

- Reparació i segellat de fissures/esquerdes de façanes d’obra vista

- Reparació de fissures/esquerdes de parets de distribució interior

- Reparació de fusteries exteriors d’alumini d’aula d’anglès en PB

- Substitució d’enrajolats malmesos en banys i arrimadors

- Pintat al plàstic d’interiors enguixats i al silicat de façanes d’obra vista

- Enderroc i formació de noves soleres perimetrals

bottom of page