top of page
01
02
03
04
05

CERVERA

REFORMA I AMPLIACIÓ IES LA SEGARRA

Any del projecte: març 2004
Final d'obra: febrer 2007

UBICACIÓ

Avinguda Francesc Macià, s/n

Cervera, Espanya

ALTRES COL·LABORADORS

Marta Bosch i Casas, arquitecta

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

 

Aquest institut es va construir l’any 1984 i estava dedicat exclusivament a Formació Professional. Amb el temps ha passat a ser un IES amb dues línies d’ESO, una de batxillerat i diversos cicles formatius, motivant successives ampliacions i modificacions fins que ha estat necessari plantejar una reordenació general i una ampliació per tal de poder satisfer les necessitats de superfícies i funcionament actuals i futures.


La proposta pretén fonamentalment aconseguir ordre organitzatiu i també adaptar l’Institut als criteris que estableix el Departament d’Ensenyament per als seus centres docents.


Del conjunt d’edificis del centre, se n’afecta essencialment el principal, enderrocant-ne una part i ampliant-lo alhora que es reforma en profunditat i que se'n resolen les patologies observades. Es resol, a més, la connexió aixoplugada de tots els edificis amb la construcció d’un porxo que també permet ordenar les zones exteriors.


Aquestes actuacions, juntament amb d’altres que es poden considerar de manteniment, permeten deixar l’Institut en les condicions apropiades per als propers anys, procurant-se solucions constructives i d’acabats que impliquin un grau baix de manteniment així com un alt grau de comfort tèrmic i acústic a les aules.


L’ampliació es resol amb una façana ventilada de bloc de formigó revestida amb monocapa. La ventilació s’aconsegueix gràcies a perforacions en la base de la façana i també en el revestiment d’alumini de la llinda, quedant les superiors en la part interior de l’ampit de la coberta. L’edifici queda així molt ben aïllat tèrmicament en tota la seva superfície de noves façanes. Per a obtenir una certa uniformitat formal en l’edifici ampliat s’ha aplicat el mateix material d’acabat del sòcol de l’ampliació al conjunt de les façanes existents El tancament interior de la façana es resol també amb bloc de formigó de 10 cm. de gruix, és a dir amb poca inèrcia tèrmica que és el que convé en centres docents.

bottom of page