top of page
01
02
03
04
05

SANT CUGAT DEL VALLÈS

COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA

Any del projecte: agost 2005
Final d'obra: octubre 2006

UBICACIÓ

Carrer Alfons d'Aragó,3

Sant Cugat del Vallés, Espanya

ALTRES COL·LABORADORS

 

Marta Bosch i Casas, arquitecta

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte es justifica a partir de dos criteris que es complementen i que permeten definir la proposta: l’organització funcional per una banda i la implantació en el solar per l’altra. 

 

El programa de necessitats s’organitza en tres zones diferenciades en funció de la seva relació amb l’exterior de la Comissaria. Una primera zona que agrupa tres àrees funcionals: l’àrea de serveis dels Mossos, l’àrea de persones detingudes i l’aparcament cobert per a 7 vehicles policials. Necessita, per tant un cert aïllament respecte l’exterior. Una segona zona recull les àrees que es destinen a l’atenció ciutadana i que necessiten una relació més directa amb el carrer. Una tercera zona conté l’àrea de Comissaria on l’accés de públic és restringit. 

 

La topografia del solar permet situar la primera zona semisoterrada, deixant-se en planta baixa amb accés des del carrer la segona zona i en planta primera la tercera. D’altra banda la lectura del lloc aconsella situar l’edifici orientat cap a sud i allunyat de l’accés públic pel costat nord que és el que queda orientat cap al carrer d’accés i cap a la Ronda Nord de Sant Cugat. Això permet situar les peces principals a la façana sud –amb bones vistes– mentre que les de servei queden en la façana nord. L’accés del públic es produeix així travessant una superfície pavimentada que és la coberta de l’àrea de persones detingudes i de l’aparcament, resultant un volum aparent construït relativament petit tal i com mostra la secció transversal de l’edifici. 

 

Aquesta organització funcional i volumètrica aconsegueix evitar interferències entre les diferents àrees, fonamentalment entre les d’atenció al públic i les d’accés restringit, deixant alhora en una zona apartada l’àrea de persones detingudes i l’àrea de serveis dels mossos que, per la seva naturalesa, requereixen quedar més allunyades de l’exterior. 

 

La solució constructiva respon a la necessitat de reduir el màxim possible el termini d’execució de l’obra. Les façanes es composen atenent per una banda les necessitats de les peces i per l’altra a la modulació del formawall que és el material determinat en l’encàrrec. Així, la façana sud i est es resolen amb grans finestres corregudes en les zones de les peces principals, mentre que a la nord i l’oest la superfície vidrada és molt menor, canviant-se el material en la zona de l’accés emmarcant el petit porxo d’accés públic a l’edifici. 

 

L’edifici incorpora un conjunt de mesures d’estalvi energètic que van des de la incorporació de mecanismes per a la protecció solar com les viseres i les lamel·les i la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques fins a la reutilització de les aigües grises.

bottom of page