top of page
01
02
03
04
05
06

SANT PERE PESCADOR, GIRONA

CASA FONT

Any de projecte: març 1991

Final d'obra: juny 1992

UBICACIÓ

Urb. Bon Relax, Carrer Besalú Parcel·la 110, Sant Pere Pescador

Girona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte se situa a la parcel·la núm. 110 de la Urbanització Bon Relax de Sant Pere Pescador. Es va preveure la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada. La parcel·la és rectangular de 21 per 27 metres, que suposen un total de 567 m² de solar i està orientada de tal manera que la dimensió llarga coincideix amb l'eix est-oest i la més curta amb el nord-sud. Presenta façana al Carrer Besalú, per on s'accedeix. El terreny és pràcticament horitzontal.

 

L'edifici proposat es desenvolupa tot ell en una única planta, situada majoritàriament a +0,54 m sobre el nivell del terreny.
Els usos generals de la casa corresponen a vivenda, garatge privat, terrassa exterior i zona de safareig que representen una ocupació en planta de 168,30 m² de superfície construïda.

La composició volumètrica es caracteritza per un esquema en L definit per dos volums que s'interseccionen. Per un costat, un volum de coberta inclinada escapçada de pendents suaus i, per l'altre, un volum prismàtic de cobertes a diferents altures planes i transitables.

Aquesta L s'obre respecte a les façanes sud i est concretament un àmbit principal de relació amb el jardí. La façana oest es separa 6,5 m de la parcel·la veïna definint-se una segona zona de jardí, mentre que en la façana nord, l'edifici es tanca a la tramuntana per mitjà d'un mur que delimita els espais destinats a garatge i safareig, deixant un corredor de 2 m de solar respecte a la parcel·la contigua.

Els accessos es produeixen per la part del tester est de la L, tant el de persones com el de vehicles, on tres graons separen la cota de la vivenda (+0,54 m) de la del terreny, mentre que la solera del garatge està 5 cm per sota d'aquesta.

L'organització funcional de la vivenda té la sala d'estar com a centre neuràlgic i nucli distribuïdor dels espais on aboquen els tres grans paquets d'hàbitat que corresponen a la zona cuina-menjador (situada més baixa: +0,18 m), la zona d'habitació principal amb bany, on un petit despatx permet la transició entre aquesta i la sala, i la zona de les altres dues habitacions i bany relacionats a través del corredor.

Des de la sala d'estar, per mitjà d'una gran cristallera amb portes corredisses que dóna pas a la terrassa porxada, la casa es relaciona amb l'exterior i, en concret, amb el seu jardí. També des del menjador es pot accedir a la zona de jardí en la façana oest.

Les obertures de les estances estan situades fonamentalment en les façanes sud i oest, excepte les de la cuina i el petit lavabo que ventilen sobre la zona de safareig, i la del bany de l'habitació principal que s'il·lumina i ventila amb una claraboia practicable col·locada sobre la coberta inclinada de la casa. Una gelosia de peces de pavès dóna llum, ventilant-se a través de quatre d'aquestes peces practicables amb fusteria metàl·lica.

Les cobertes inclinades aboquen directament a terra, sense canaló, ja sigui sobre el paviment flotant en la terrassa o bé al safareig i jardí en les del lavabo i garatge, respectivament. Les cobertes planes desaigüen amb un embornal a un baixant connectat a la xarxa de sanejament.

L'existència d'un pou ja construït en l'interior del solar permetrà abastir aigua suficient per a tota la casa, gràcies a una bomba d'extracció. Es preveuen totes les instal·lacions necessàries, exceptuant la calefacció, possibilitant però la col·locació d'aparells elèctrics en cada una de les habitacions. La sala d'estar té una llar de foc, construïda de maó refractari, que resoldrà els problemes de calefacció en aquest àmbit central de la vivenda.

bottom of page